Sloupské Vintoky

Sloupské Vintoky se nacházejí přímo u paty závěrové stěny Sloupského poloslepého údolí, 50 m vpravo od silnice ze Sloupu na Skalní mlýn. V minulosti musela tato jeskyně představovat jednu z klíčových odtokových cest Sloupského potoka, která aktivně fungovala v několika epochách, během kterých byla zanášena vrstvami sedimentů. Jejich zdolávání bylo předmětem téměř deset let trvajících výkopových prací naší skupiny.

Sloupské Vintoky – 1987, zleva: P. Čech, V. Ždímal,
K. Hübel (Foto F. Musil)

První práce na dosud nepovšimnuté lokalitě byly zahájeny 20. 6. 1987 pod vedením tehdejšího vedoucího Pustožlebské skupiny Libora Panuše. Šachta byla kopána od terénu v nadmořské výšce 462,5 m. Již v hloubce 3 m se objevil první volný trativod. O rok později, v červenci 1988, byla v hloubce 16 m objevena 3 m dlouhá odbočka s trativodem a následně, ke konci roku, v hloubce 20 m volná dutina o objemu cca 1 m3. Poté musela být šachta zabezpečena skružemi.

Po bádání ve Sloupských Vintokách, zleva stojící: L. Vřešťálová, P.
Kýr, ?, L. Panuš, T. Mokrý, ležící: F. Musil, I. Láníček (Foto archiv ZO)

První větší úspěch se dostavil téměř přesně dva roky od zahájení prací. 16. 7. 1989 jsme se v hloubce 29 m prokopali do volné, 20 m hluboké propasti. Následně zajímavost lokality nabyla na významu díky objevům na konci Sloupského koridoru po proplavání čtyř sifonů, kdy bylo objeveno rozsáhlé pokračování Amatérské jeskyně a jedna z odboček nově objevených prostor směřovala přímo na Sloupské Vintoky.

V roce 1990 pokračovaly práce v odvodňovacím trativodu ze dna propasti. Vzhledem k náročnosti těžby bylo na lokalitě instalováno unikátní těžební zařízení zahrnující elektrický vrátek a kolejovou dráhu pro tahání těžkých puten až ze dna propasti. Na konci roku bylo dosaženo doposud nejnižší místo (-59 m) v sifonu Žába, dále byla objevena Přítoková chodba a za úžinou Igorova propástka.

T. Mokrý po bádací akci v sifonu
Žáby, 1988 (Foto archiv Z. Motyčky)

Průzkumné práce navázaly za sifonem Žába, kde bylo kopáno několik sond. V roce 1992 byl vylezen komín do výšky 25 m. Práce postupně začínaly stagnovat společně s rozmachem aktivit v Amatérské jeskyni. V roce 1997 bylo provedeno doskružování vstupní šachty. Při povodni voda do jeskyně spláchla cca 12 m3 zeminy. 

Na lokalitu jsme se vrátili v roce 1999, kdy jsme odstraňovali následky zmíněné povodně. Taktéž jsme znovu navštívili Igorovu propástku, která se jeví jako nejbližší možné místo vůči koncovým částem Vintocké odbočky v Novém Sloupském koridoru. V roce 2000 proběhlo několik pracovních akcí zaměřených především na opravy vystrojení jeskyně a instalaci PE-potrubí pro přívod vzduchu k vrtačce pro plánované rozšíření chodbičky do Igorovy propástky. 

F. Musil při obsluze vrátku (Foto archiv ZO)

Na povrchu bylo provedeno geofyzikální měření metodou vertikálního elektrického sondování (VES) k ověření spojitosti Sloupských Vintoků s Vintockou odbočkou v Amatérské jeskyni. Přípravné práce na zpřístupnění Igorovy propástky pokračovaly i v roce 2001. Od tohoto záměru jsme ale nakonec upustili a bylo rozhodnuto o zpřístupnění Nového Sloupského koridoru cestou otevření šachty z povrchu. 

Práce ve Sloupských Vintokách byly ukončeny v roce 2007, kdy byla provedena akce na vyklizení propasti od odpadu, vytahání starých žebříků a jejich opravu. Dále proběhl pokus o demontáž nosné tahací kolejnice, který však nebyl zcela úspěšný. 

Mapa jeskyně Sloupské Vintoky