Mapování systému Amatérské jeskyně

Když jsme v roce 1993 obnovili průzkumy Sloupského koridoru a komínů v Nové Amatérské jeskyni, od začátku jsme bojovali s problémem jménem „mapa“. Jediná, kterou jsme měli k dispozici, byla mapa autorů Přibyla a Rejmana z roku 1980, na které mnohé chodby a detaily chyběly. Společně s kolegy ze ZO ČSS 6-19 Plánivy a ZO ČSS 6-17 Topas jsme si velmi rychle uvědomili, že další práce se neobejdou bez detailnější mapy. Zároveň jsme při měření na stabilizovaných bodech zjistili, že pravděpodobně i původní polygonový pořad vykazuje nepřesnosti. Postupně jsme se tedy pustili jednak do přeměření celého hlavního polygonového pořadu Nové Amatérské jeskyně od štoly U Javora až k 1. sifonu ve Sloupském koridoru a jednak do přemapovávání vybraných částí systému (Sloupský koridor, okolí Černého dómu) a mapování nově objevených odboček. Vedle toho ZO ČSS 6-19 Plánivy nově zmapovala severní a střední část Bludiště Milana Šlechty a Krematorium, ZO ČSS 6-17 Topas pak jižní část Bludiště Milana Šlechty. Výsledky těchto prací byly publikovány v monografii o Amatérské jeskyni vydané v roce 2000.

T. Mokrý při podrobném mapování okolí Černého dómu ve Sloupské větvi Amatérské jeskyně (Foto Z. Motyčka)

V dalším plánu bylo dokončit mapu celé Nové Amatérské jeskyně v obdobné kvalitě, v jaké zmapovali Starou Amatérskou jeskyni členové ZO ČSS 6-15 Holštejnská. Bohužel zůstalo jen u přání a v dalších letech jsme se věnovali průzkumům především v Novém Sloupském koridoru. Mapa celé Amatérské jeskyně zahrnující všechny nově objevené část, ze které by šla určit délka celé jeskyně, tak zůstávala v nedohlednu. Stejně tak nikdy nevznikla komplexní mapa celého systému včetně dalších připojených jeskyní. Výjimku tvořily nejrůznější přehledné a karsologické mapy publikované různými autory (J. Vít, I. Balák, J. Sirotek) pro potřeby přehledu krasových jevů nebo ochrany přírody v rámci informačního systému AOPK ČR. Tyto mapy, vesměs v měřítkách 1 : 10 000 a menších, většinou vznikly ad-hoc digitalizací dostupných map jednotlivých částí systému bez důrazu na kvalitu a přesnost a bez vazby na výchozí bodová pole a měřické podklady. Ze stejných důvodů nemohla být také nikdy stanovena přesná délka celého jeskynního systému. 

P. Merta a T. Ondrouch při měření hlavního polygonu Nové Amatérské jeskyně s využitím totální stanice (Foto L. Ondrouchová)

V roce 2017 jsme oprášili původní myšlenku na novou mapu a dali jsme si ještě ambicióznější cíl zahrnující dokončení plně digitální podrobné mapy Nové Amatérské jeskyně včetně nově zdokumentovaných prostor za sifony ve Sloupském koridoru a také sestavení komplexní mapy celého systému.

Rozhodování, v jakém softwaru bude probíhat zpracování map celého systému, nebylo dlouhé a volba padla jednoznačně na open-source Therion, za kterým stojí autoři Martin Budaj a Stacho Mudrák. Jedná se v současnosti asi o nejkomplexnější softwarové řešení pro zpracování map i rozsáhlých jeskynních systémů. Výhodou Therionu je především provázanost kresby obrysů jeskynních chodeb i jejich výplní na polygonový pořad. Při změně měřených údajů (např. nové přesnější měření) je kresba mapy upravena na toto měření. Therion současně vyrovnává výpočty jednotlivých uzavřených polygonových pořadů a podává velmi kvalitní reporty o chybách a přesnostech měření. Zásadní výhodou je také široká škála exportních formátů od precizního kartografického výstupu v PDF přes běžné formáty CAD a GIS až po 3D modely či databáze.

F. Musil při měření chodeb v okolí Černého dómu (Foto Z. Motyčka)

Základním pilířem sestavování mapy je mravenčí práce spočívající ve shromažďování veškerých dostupných podkladů, map, starých měřických zápisníků a náčrtů a jejich postupná digitalizace. Vedle toho bylo nezbytné mnohé části systému nově zaměřit či přeměřit a zaměřit také chybějící chodby, chodbičky, komíny a sifony.

Do téměř sisyfovského úsilí se postupně zapojily další ZO ČSS: 6-09 Labyrint, 6-15 Holštejnská, 6-17 Topas, 6-19 Plánivy a 6-20 Moravský kras. Velký dík patří P. Mravcovi za poskytnutí detailních podkladů z mapování Staré Amatérské jeskyně a dostupných dat z Nové Rasovny a R. Nejezchlebovi, Petrovi Polákovi a Tomášovi Rothovi za veškerá data z plánivských lokalit.  Součástí prací byla také revize a doplnění stávajících map zpřístupněných jeskyní (Sloupsko-šosůvské a Punkevní jeskyně), kde bylo nutno doměřit celou řadu nepřístupných částí, vertikálních komínů, propastí a především trvale zatopených prostor. V tomto ohledu byla velmi cenná dobrá spolupráce s oddělením dokumentace Správy jeskyní ČR a jejím hlavním důlním měřičem Vratislavem Ouhrabkou, který poskytl všechny dostupné podklady a dokonce osobně převedl část mapové dokumentace Punkevních jeskyní přímo do Therionu. 

J. Gajdošík a J. Sirotek zaměřují vertikální části šachty Broušek s pomocí zařízení „Berta“, únor 2005 (Foto T. Mokrý)

Během čtyřletého snažení se podařilo s mapou celého systému výrazně pokročit. Jako první byla v roce 2018 dokončena mapa Nového Sloupského koridoru (jeskyně pod šachtou Broušek) a následně v roce 2019 byla sestavena kompletní mapa Amatérské jeskyně, která byla prezentována na výstavě k 50. výročí objevu. Vůbec poprvé tak byl publikován relevantní údaj o její délce, čítající 27 434 km při celkovém převýšení 184 m. Tato délka však není konečná, protože v následujícím roce došlo k významným objevům na podzemní Punkvě. 

T. Ondrouch při měření s vlastnoručně sestrojeným integrovaným elektronickým kompasem, sklonoměrem a dálkoměrem, předchůdcem dnešního Dista (Foto L. Ondrouchová)

V roce 2020 byla dokončena mapa Punkevních jeskyní včetně všech podvodních částí a spodního patra Skleněných dómů. Postupně se daří dokončovat také mapu Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde však některé práce komplikují přetrvávající nepříznivé vodní stavy.

Významným počinem byla dokončená revize kompletní mapy systému Piková dáma – Spirálka. Členům ZO ČSS 6-19 Plánivy se podařilo shromáždit většinu původních měřických podkladů ke stávající mapě a bylo tak možno plně využít této mapy zpracované do podoby atlasu. 

J. Sirotek a F. Musil při zaměřování hlavního polygonu Nového Sloupského koridoru s pomocí závěsného kompasu a sklonoměru, únor 2005 (Foto T. Mokrý)

Posledními zbylými lokalitami jsou jeskyně Nová Rasovna a jeskyně 13 C. U nich v současnosti probíhá převádění dostupných podkladů a vektorizace v Therionu. Odhadujeme, že práce by mohly být dokončeny v průběhu roku 2022. V ostatních jeskyních pořád čekají některé pasáže na kompletní nové přeměření či zaměření. Jedná se především o spodní patra Šošůvských jeskyní, Křížovy jeskyně a horní patra Skleněných dómů. Pokud vše půjde hladce, mohly by být tyto mapy zkompletovány do konce roku 2022. Přehled postupu digitalizace představuje následující tabulka.

ČástDigitální
mapa
Zbývá
(odhad)
Celkem
Stará Amatérská jeskyně3 588 m3 588 m
Nová Amatérská jeskyně19 002 m19 002 m
Nový Sloupský koridor – šachta Broušek5 885 m5 885 m
Punkevní jeskyně (včetně Předmacošského
sifonu, propasti Macocha, Skleněných
dómů, Odvodňovací štoly a návazných jeskyní)
7 244 m500 m7 744 m
Sloupsko-šošůvské jeskyně
(včetně Kůlny a Křížových jeskyní)
6 376 m1000 m7 376 m
Jeskyně 13 C1 153 m1 153 m
Piková dáma – Spirálka3 927 m3 927 m
Nová Rasovna1 952 m200 m2 152 m
Ostatní121 m121 m
Celkem49 248 m1 700 m50 948 m

Všechny naše aktivity směřují k dokončení mapy celého systému a jejímu vydání v podobě atlasu, kterým bychom rádi navázali na započaté dílo atlasu jeskyní Moravského krasu I. Audyho. Naší představou je kompozice mapového díla s monografií věnovaná celému systému Amatérské jeskyně, která zároveň shrne všechny nejnovější poznatky o jeho výzkumu v posledních 20 letech.  Její vydání je plánováno pod hlavičkou ČSS ve spolupráci s ČHMÚ a Českou geologickou službou. Obě tyto instituce již předběžně přislíbily spolupráci a spoluúčast na financování přípravy této knihy.

V. Kaman při mapování ve Sloupsko-šošůvských jeskyních (Foto J. Sirotek)

Kromě zpracování půdorysů jednotlivých jeskynních chodeb je neméně důležité jejich vertikální členění. Na tuto potřebu jsme narazili především při studování hydrologických poměrů. V návaznosti na aktivity ČHMÚ při měření vodních stavů na vybraných lokalitách v rámci celého systému jsme v roce 2021 sestavili vůbec první rozvinutý podélný řez od propasti Macocha až po konec Sloupského koridoru a Bělovodské větve, na jehož podkladě byly v témže roce prezentovány pozorování povodně v říjnu 2020. Předpokládáme, že tento mapový výstup postupně také zpracujeme pro celý systém.

Přehledná mapa systému Amatérské jeskyně